Manifesto#2

20.00 - 80.00
Manifesto#2

50X70 cm
Stampa offset